Aby vibrační diagnostika fungovala

Aby vibrační diagnostika fungovala

V některých případech nemusí použití aplikované diagnostiky přinést očekávaný výsledek. JE několik faktorů, které mohou způsobit, že aplikovaná vibrační diagnostika nebude účinná.

Vibrační diagnostika potřebuje správné znalosti

Cílem vibrační diagnostiky je získat informace o aktuálním stavu stroje a rozhodnout, zda je stav dobrý, nebo zda je třeba provést nějaké opravy či seřízení. V první řadě je nezbytné proškolit pracovníky údržby, kteří používají zařízení pro vibrační diagnostiku. Vibrační diagnostika je rozhodně vědecká disciplína. To však neznamená, že osoba, která používá vibrometr, musí mít hluboké znalosti jeho teorie! Je zřejmé, že když školíme pracovníky údržby, kteří budou zodpovědní za sběr dat a základní trendování dat, nepotřebují znalosti pokročilé analýzy dat (jako jsou orbity nebo podobné záležitosti). Důležité je poskytnout odpovídající úroveň znalostí a školení. Osoba, která používá pokročilý analyzátor vibrací, by však již pokročilé znalosti mít měla. Nestačí koupit drahý profesionální analyzátor, pokud nemáme nikoho, kdo by naměřeným datům rozuměl. Vibrační diagnostika je svým způsobem podobná oboru lékařství. Vibrometr nám změří celkovou úroveň vibrací, podobně jako teploměr ukáže teplotu těla. Není potřeba velkých znalostí, aby uživatel tyto hodnoty správně odečetl a správně interpretoval: Stroj/člověk je buď v pořádku, nebo je jeho stav mírně zhoršený, nebo je jeho stav velmi zhoršený… Následná analýza vibrací pomocí analyzátoru vibrací je pak podobná např. hodnocení rentgenových snímků v medicíně. Některé věci jsou zřejmé a viditelné téměř každému, ale pokročilejší vyhodnocení závisí na zkušenostech a znalostech lékaře.

Asi chápete, že by nebylo moudré nastavovat automatické normy pro vyhodnocování rentgenových snímků. U vibrodiagnostiky je to stejné, lze doporučit postupy a některé mezní hodnoty, ale konečné rozhodnutí a vyhodnocení odečtu musí učinit vibrodiagnostik.

Selhávající komunikace mezi pracovníky údržby a diagnostickým týmem

V různých společnostech existují různé organizační struktury. Společné je však následující schéma: vibrační diagnostici shromažďují a vyhodnocují údaje a pracovníci mechanické údržby se starají o opravy a další ošetření stroje. Pokud komunikace a předávání informací mezi těmito dvěma týmy nefunguje správně, vede to nevyhnutelně ke špatným výsledkům. Ať už struktura ve vaší společnosti vypadá jakkoli, komunikace a porozumění datům jsou zásadní. Pokud rozhodovací orgány nemají dostatek informací, nemohou samozřejmě učinit správné rozhodnutí. Správná pokročilá analýza vibrací je bezcenná, pokud zůstane pouze v rukou těch, kteří nemohou učinit žádné další kroky nebo rozhodnutí. Zprávy o stavu strojů by navíc měly být přístupné v rámci celé společnosti všem, kteří jsou za stroje zodpovědní. Tyto zprávy by v ideálním případě měly obsahovat doporučení pro další kroky a termíny, do kdy je třeba tyto kroky provést.

Chybí řádný zákaznický servis

Zákaznický servis poskytovaný po zakoupení výrobku je zásadní. Při nákupu drahého profesionálního analyzátoru je nutné mít možnost kontaktovat někoho, kdo vám zodpoví vaše dotazy a poskytne vám dostatečné informace a školení. Různé systémy mají různé funkce a ovládání. Je důležité vědět, jak zakoupený systém funguje, a mít možnost zaslat dotazy přímo výrobci a dostat na ně odpověď. V dnešní době již bohužel kontaktní údaje na výrobce nejsou časté a zákaznická podpora bývá tristní.

(U nás ve společnosti ADASH je však zákaznická podpora na vysoké úrovni. Jsme přímo výrobci a vývojáři měřících přístrojů a máte u nás naprostou jistotu, že Vaše případné dotazy bude s Vámi řešit a vyřeší, odborník.)

Lidský faktor

Lidský faktor je rozhodně jedním z hlavních vlivů na účinnost vibrodiagnostiky. Nejlepší situace nastane, když osoba, která je za diagnostiku odpovědná, je zároveň osobou, která se o ni zajímá. Vibrační diagnostika je fascinující obor a osobní zájem může zásadně zvýšit její účinnost. Čím více osoba stroje zná a zajímá se o ně, tím lepší jsou výsledky diagnostiky. Pokud jsou diagnostické úkoly svěřeny osobě, která má již na starosti spousty jiné práce (obvykle elektrikáři), aniž by se zvýšil její plat, budou výsledky slabé nebo zcela žádné.

Špatně zakoupený systém

Někdy je ve firmách zakoupen špičkový, ale nevhodný systém. Pokud se rozhodnutí o nákupu nového diagnostického produktu opírá pouze o ekonomické oddělení, které má k dispozici pouze seznam požadovaných funkcí, může dojít ke špatnému rozhodnutí. O správném řešení může rozhodnout pouze osoba s odpovídajícími znalostmi. Kromě toho byste měli před nákupem systému řádně zvážit dosažitelné dovednosti svých zaměstnanců. Nákupem pokročilého systému pro někoho, kdo se jej nikdy nenaučí používat, nedosáhnete očekávaných výsledků.

Špatná aplikace

Zařízení pro měření vibrací je nutné používat podle pravidel, která zajišťují správný přenos vibrací mezi kontrolovaným strojem a měřicím zařízením. V opačném případě můžeme získat nesprávný údaj; ani zkušený diagnostik není schopen přečíst informaci, která tam prostě není. Velmi důležitá jsou například místa měření; musíme vybrat správná místa a také je správně připravit. Nejlepším řešením je použití měřicích podložek a jejich nalepení na měřicí místa. Tím je zajištěn dobrý přenos signálu a opakovatelnost měření.

Nedostatečná komunikace s externím poskytovatelem služeb

Všechny výše uvedené důvody popisují situaci, kdy se o aplikovanou diagnostiku stará sama firma. Druhou možností je najmout si externí společnost poskytující diagnostické služby. V některých případech to může být dobré řešení, zejména v případech, kdy víme, že nejsme schopni zajistit všechny faktory, které jsou uvedeny výše. Ani v tomto případě však nejsou všechny problémy automaticky vyřešeny. V tomto případě je zásadní komunikace mezi výrobním závodem a společností poskytující diagnostické služby spolu s její správnou interpretací. Obě skupiny musí pracovat jako partneři a diskutovat o nálezu a doporučených řešeních. Doporučené kroky servisní firmy by měly být provedeny, jinak jsou služby bezcenné. Při najímání externí servisní firmy existuje nevýhoda, kterou nelze snadno omezit, a tou je skutečnost, že nezná strojový park tak dobře jako zaměstnanci samotné firmy. Aby se tento faktor snížil, musí zaměstnanci továrny říci a nahlásit, co na svých strojích zažili a viděli. Typickým příkladem špatné komunikace je situace, kdy pracovníci údržby provedli opravu stroje a nikdo o této opravě neinformoval externí společnost. Externí servisní firma pak zírá na nové měření a marně se snaží najít důvod změny stavu stroje.

Závěr

Možná se vám zdá, že všechny výše uvedené důvody znějí zcela samozřejmě. V praxi však vidíme, že není tak snadné je všechny splnit. Uvedené chyby bohužel mohou vést k nesprávnému úsudku, že samotné metody vibrodiagnostiky jsou nefunkční. Firma může obviňovat metodu, že nefunguje podle jejích představ, ale v tomto případě je problém pouze ve špatné aplikaci metody. Správně aplikovaná vibrační diagnostika se rozhodně vyplatí a je velmi účinnou součástí programu prediktivní údržby.