Přehled verzí - A4300 VA3 Pro

Verze 1.31

15.12.2023

 • Nadvzorkování (vyšší vzorkovací frekvence definována uživatelem) (viz manuál Analyzátor / Nové měření (rozšířené) / Fvzork)
 • Dokončování průměrování (viz manuál Analyzátor / Nové měření (rozšířené) / Průměrování)
 • Retrig v pochůzce (viz manuál Pochůzak / Režim měření pochůzky)
 • Definování hrany pro tacho / externí vstup (viz manuál Hlavní menu / Tacho/externí)
 • Hrana a spouštěcí úroveň externího trigru přemístěny z nastavení trigru a sjednoceny s nastavením tacho snímače (viz manuál Hlavní menu / Tacho/externí)
 • Import seznamu snímačů (viz manuál Hlavní menu / AC snímače / Import)
 • Značky počítání úhlů (viz manuál Hlavní menu / Global / Počítání úhlů)</li>

Verze 1.30

22.12.2022

 • Úhly (fáze) s nebo proti otáčkám (viz manuál Hlavní menu / Global / Počítání úhlů)
 • Vyvažování: nový vzhled a terminologie (viz manuál Vyvažování)
 • Vyvažování: parametr Provozní otáčky (viz manuál Vyvažování / Menu vyvažování / Nastavení rotoru / Provozní otáčky)
 • Vyvažování: pozice testovacího závaží (viz manuál Vyvažování / Vyvažování v jedné rovině / Testovací běh)
 • Vyvažování: možnost více než 255 hodnot v průměrování
 • Název snímače a poznámky přidány do csv (viz manuál Analyzátor / Export / Export do csv)
 • Okno flat top (viz manuál Analyzátor / Nové měření / Nové měření (rozšířené) / Okno)
 • Import seznamu základních měření (viz manuál Analyzátor / Nové měření / Nové měření (základní))
 • Seznam špiček v grafu spektra (viz manuál Analyzátor / Vlastnosti grafu / Seznam špiček)

Verze 1.29

05.08.2021

 • Meze pro statická měření v modulu Analyzátor (viz manuál Analyzátor / Další možnosti měření / Meze)
 • Meze pro statická měření v modulu Pochůzka (viz manuál Pochůzka / Meze)
 • Násobky limit (umožňují snížit nebo zvýšit hodnoty limit) a Acc fmin v modulu Vibrometr (viz manuál Vibrometr / Nastavení)
 • Násobky limit a Acc fmin v modulu FASIT (viz manuál FASIT / Nastavení)Celková hmota ve vyvažování (viz manuál Vyvažování / Menu projektu / Project Menu / Celková hmota)

Verze 1.28

01.04.2021

 • Skrytá hra
 • Vyažování: Zobrazená hodnota nevývahy (viz manuál Vyvažování / Vyvažování v jedné rovině)

Verze 1.27

28.02.2020

 • Frekvenční rozsah 90 kHz (viz manuál Analyzátor / Nové měření / Nové měření (rozšířené) / Fmax)

Verze 1.26

12.12.2019

 • Nastavitelné FASIT limity (viz manuál FASIT / Nastavení)
 • Název snímače (viz manuál Hlavní menu / AC snímače)
 • Typ hodnoty (RMS, 0P, PP) definovaný globálně (viz manuál Hlavní menu / Global)
 • Přepínání kanálu během měření pro vibrometr (viz manuál Vibrometr / Nastavení snímačů
 • Přepínání kanálu během měření pro fasit (viz manuál FASIT / Nastavení snímačů)
 • Ve stavovém řádku zobrazeno spolu s aktuálním časem také aktuální datum

Verze 1.25

07.08.2018

 • Nové maximální rozlišení ("otáčky / 1024") pro měření 1x ampl + fáze a vyvažování (viz manuál Analyzátor/Nové měření/Nové měření (rozšířené)/Rozlišení"
 • Pásmo fmin ve FASIT (viz manuál FASIT/Nastavení/Pásmo fmin)

Verze 1.24

19.06.2018

 • Nová jazyková verze - Španělština
 • ACMT hodnota RMS nebo PEAK (viz manuál Analyzátor/Měření ACMT)
 • Počet průměrů vyšší než 255
 • Parametr "Special" v menu Global (viz manuál Hlavní menu/Global)
 • Horní řádek grafu obsahuje více informací
 • Export do csv (viz manuál Analyzátor/Export/Export do csv)

Verze 1.21

18.01.2018

 • Změna měřícího místa při prohlížení naměřených dat (viz manuál Pochůzka/Popis tlačítek módu pochůzka
 • Dialog "Uložit data" (viz manuál Hlavní menu/Global)
 • Tlačítko Start / Stop / Ulož v analyzéru změněno na Start / Stop

Verze 1.19

26.09.2017

 • Drobné opravy

Verze 1.18

18.09.2017

 • Drobné opravy

Verze 1.17

22.08.2017

 • Tlačítko Start / Stop / Ulož v analyzéru (viz manuál Analyzátor/Popis tlačítek módu analyzátor/Tlačítko F3 (Start / Stop / Ulož))

Verze 1.16

04.08.2017

 • Drobné opravy

Verze 1.15

10.07.2017

 • Snadné volání modulu strobo (viz manuál Strobo/Snadné volání)
 • Automatický skok na další bod pochůzky (viz manuál Hlavní menu/Global/Aut. skok v pochůzce)
 • Obrázky ve vyvažování (viz manuál vyvažování/Menu projektu/Nastavení vyvažování)
 • Grafické zobrazení výsledku vyvažování (viz manuál Vyvažování/Vyvažování v jedné rovině/Běh 2 – Obrazovka výsledku měření)
 • Dotaz "Odstranit testovací závaží" po běhu s testovacím závažím (viz manuál Vyvažování/Vyvažování v jedné rovině/Běh 2 – Obrazovka testovacího závaží)
 • Různý počet lopatek pro každou rovinu (viz manuál Vyvažování/Menu projektu/Nastavení vyvažování)
 • Rozdělení vývažku (viz manuál Vyvažování/Vyvažování v jedné rovině/Běh 2 – Obrazovka výsledku měření)
 • Změna lopatek (viz manuál Vyvažování/Vyvažování v jedné rovině/Běh 2 – Obrazovka výsledku měření)
 • Různý poloměr umístění závaží pro každou rovinu (viz manuál Vyvažování/Menu projektu/Nastavení rotoru)

Verze 1.14

16.05.2017

 • Time synchro průměrování pro spektra (viz manuál Analyzátor/Nové měření/Nové měření (rozšířené)/Typ průměrování)
 • Ampl tacho (viz manuál Hlavní menu/Trigger/Použít ampl tacho)
 • Smaž poslední data (viz manuál Analyzátor/Další funkce pro sestavu)
 • Ruční zadávání DC hodnot (viz manuál Analyzátor/Nové měření/Nové měření (rozšířené)/Ruční vstup)
 • Předdefinované texty v editboxech při zadávání názvů

Verze 1.13

28.03.2017

 • hodnota "žádné" pro alarmy (Vibrometr/Nastavení/Alarmy)
 • Page Up / Page Down (viz manual, kapitola: Jak pracovat s menu a seznamy/Procházení položek seznamů)

Verze 1.12

21.02.2017

 • přepočet referenčního spektra podle typu hodnoty (RMS, OP, PP)

Verze 1.11

27.01.2017

 • datový typ - ultrazvuk
 • detekce úrovně tacho snímače (Menu/Snímače/Tacho)

Verze 1.10

16.11.2016

 • drobné opravy

Verze 1.09

26.10.2016

 • mód Ultrazvuk
 • kontrola snímačů v pochůzce (Menu/Global/Kontrola snímačů v pochůzce)

Verze 1.08

22.09.2016

 • nový datový typ: záznam
 • poznámky
 • referenční hodnoty
 • ruční vstup
 • strobo: dělení/násobení frekvence dvěma
 • nastavitelné prodloužení ustálení (Menu/Snímače/Prodloužení ustálení)
 • vyvažování: povolena záporná hodnota testovacího závaží (odebírání hmoty)
 • barva pozadí černá/bílá (Menu/Global/Barva pozadí)

Verze 1.07

17.06.2016

 • mód Rozběh
 • typy průměrování pro statické hodnoty (lineární, maximum, minimum, medián)
 • metody vyhodnocení pro statické hodnoty (crest, kurtosis, avg)
 • rychlejší ukládání dat v pochůzce
 • odstranění nízkých frekvencí v g-demod spektrech

Verze 1.05

13.05.2016

 • detekce otáček
 • nový vzhled FASIT
 • FASIT jako typ měření
 • metody vyhodnocení statik rozděleny na True a Scaled
 • průměrování peak hold
 • datový typ ir teplota

Verze 1.04

21.03.2016

 • mód Záznam

Verze 1.03

19.02.2016

 • mód Vibrometr
 • textové doporučení v módu FASIT

Verze 1.02

04.12.2015

 • první vydání